ЛИСТ 08.07.2010 N 8072/5/16-1516 Щодо обкладення ПДВ субвенцiй, отриманих автомобiльним транспортом

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ
08.07.2010 N 8072/5/16-1516

Щодо обкладення ПДВ субвенцiй,
отриманих автомобiльним транспортом

На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2010 р. N 39042/1/1-10 Державна податкова адмiнiстрацiя України розглянула лист <...> вiд 11.06.2010 р. N 232 щодо порядку оподаткування податком на додану вартiсть субвенцiй, отриманих як компенсацiя витрат на пiльгове перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом примiського та мiжмiського сполучення, який був направлений на адресу Кабiнету Мiнiстрiв України листом Комiтету Верховної Ради України з питань транспорту i зв'язку вiд 29.06.2010 р. N 04-36/11-267, i повiдомляє.

Вiдповiдно до пiдпункту 3.1.1 пункту 3.1 статтi 3 Закону України "Про податок на додану вартiсть" ( 168/97-ВР ) (далi - Закон) об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть є операцiї платникiв податку з поставки товарiв та послуг, мiсце поставки яких знаходиться на митнiй територiї України.

Вiдповiдно до пункту 4.1 статтi 4 Закону ( 168/97-ВР ) база оподаткування податком на додану вартiсть операцiй з поставки товарiв (послуг) визначається виходячи з їх договiрної (контрактної) вартостi, визначеної за вiльними цiнами, але не нижче за звичайнi цiни, з урахуванням акцизного збору, ввiзного мита, iнших загальнодержавних податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв), що включаються до цiни товарiв (послуг) згiдно iз законами України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартiсть, а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на послуги стiльникового рухомого зв'язку). До складу договiрної (контрактної) вартостi включаються будь-якi суми коштiв, вартiсть матерiальних i нематерiальних активiв, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацiєю вартостi товарiв (послуг).

Вiдповiдно до пункту 1.18 статтi 1 Закону ( 168/97-ВР ) термiн "звичайна цiна" розумiється та застосовується за правилами, визначеними пунктом 1.20 статтi 1 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" ( 334/94-ВР ).

Згiдно з визначенням термiна "звичайна цiна", наданого пiдпунктом 1.20.5 цього пункту, у разi коли цiни на товари (роботи, послуги) пiдлягають державному регулюванню згiдно iз законодавством, звичайною вважається цiна, встановлена згiдно з принципами такого регулювання.

Статтею 35 Закону України вiд 05.04.2001 р. N 2344 "Про автомобiльний транспорт" визначено, що перевезення пасажирiв автобусами в режимi регулярних пасажирських перевезень здiйснюють автомобiльнi перевiзники на автобусних маршрутах загального користування на договiрних умовах iз органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування. При цьому перевезення пасажирiв на автобусному маршрутi загального користування може здiйснюватися у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксi.

Згiдно з частинами першою та другою статтi 632 Цивiльного кодексу України ( 435-15 ) цiна в договорi встановлюється за домовленiстю сторiн.

У випадках, встановлених Законом ( 168/97-ВР ), застосовуються цiни (тарифи, ставки тощо), якi встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами мiсцевого самоврядування.

Так, до власних повноважень виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад належить встановлення в порядку i межах, визначених законодавством, тарифiв щодо оплати транспортних послуг, якi надаються пiдприємствами та органiзацiями комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi не належать до комунальної власностi (п. "а" пп. 2 ст. 28 Закону України вiд 21.05.97 р. N 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi").

Таким чином, базою оподаткування податком на додану вартiсть послуг по перевезенню пасажирiв автомобiльним транспортом примiського та мiжмiського сполучення є затверджений органами мiсцевої влади чи органами мiсцевого самоврядування тариф.

Враховуючи зазначене, вартiсть перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом примiського та мiжмiського сполучення пiдлягає оподаткуванню податком на додану вартiсть незалежно вiд того, за рахунок яких джерел вона компенсується (пасажирами чи за рахунок мiсцевого чи державного бюджету).

Заступник Голови О.Любченко

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8