ДОГОВІР оренди нерухомого майна

(з юридичної особою, якій нерухоме майно належить на праві приватної власності )

 

м. ___________

_______________ дві тися____________ року.

 

 

_________________________________________, надалі – «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі ___________, що діє на підставі ___________ з однієї сторони, та

Відкрите акціонерне товариство «…………………», надалі – «ОРЕНДАР», в особі ___________, що діє на підставі ___________ та в особі ___________, що діє на підставі ___________, з другої сторони, надалі разом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір оренди нерухомого майна (надалі – «Договір») про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в тимчасове платне користування на умовах цього Договору нежилі приміщення, що знаходиться за адресою: місто _______, вулиця _______, будинок _______, літера «___», на ___ поверсі ___поверхового будинку, кімната № ___, /та інші ідентифікуючі ознаки нерухомого майна/ (надалі – «ПРИМІЩЕННЯ»).

Загальна площа ПРИМІЩЕННЯ становить – ___ (___) кв.м.

1.2.ПРИМІЩЕННЯ належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві приватної власності, згідно ___(вказати правовстановлюючий документ)___ від «___» _____ ___ року, зареєстрованого ___(вказати орган реєстрації)___ «___» _____ ___ року за реєстровим № ___.

1.3.Вартість ПРИМІЩЕННЯ з урахуванням його індексації становить _______ (___________) гривень.

1.4.ПРИМІЩЕННЯ передається у користування виключно з метою його використання під розміщення відділення/дирекції (або інших цілей – вказати необхідне) ОРЕНДАРЯ.

1.5.ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що ПРИМІЩЕННЯ знаходиться у його власності і до моменту укладення цього Договору нікому не відчужене, під арештом, іпотекою, податковою заставою, не перебуває, як внесок до статутного фонду інших юридичних осіб не внесене, судового спору щодо нього немає, прав щодо нього у третіх осіб (за договорами найму, оренди тощо) немає.

 

2.ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ

2.1.Передача ПРИМІЩЕННЯ у користування ОРЕНДАРЮ, а також повернення ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ здійснюється за відповідними Актами приймання-передачі, які підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.

2.2.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується не пізніше ___ (___) робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору передати ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДАРЮ за Актом приймання-передачі.

2.3.У разі припинення дії цього Договору ОРЕНДАР зобов’язується повернути ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ у тому ж стані, в якому воно було передане в оренду з урахуванням нормального зносу за Актом приймання-передачі на протязі 10 (десяти) робочих днів з моменту припинення дії цього Договору.

2.4.Обов’язок по складанню тексту Акта приймання-передачі та наданні цього Акту на підписання іншій стороні покладається на сторону, яка передає ПРИМІЩЕННЯ іншій стороні Договору.

2.5.Якщо Орендодавець протягом 5 ( П’яти ) робочих днів не підписав отримані від Орендаря Акти приймання-передачі Приміщення, або не з’явився у встановлений Орендарем строк для приймання-передачі Приміщення та підписання Акту приймання-передачі Приміщення, вважається, що Орендар належним чином виконав свої обов’язки за цим Договором щодо повернення Приміщення у належному стані.

В цьому разі цей Договір оренди припиняється, а нарахування орендної плати не здійснюється з дати підписання Акту приймання-передачі Орендарем.

 

 

3.ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ

3.1.ОРЕНДАР зобов’язується своєчасно та у повному обсязі сплачувати орендну плату за користування ПРИМІЩЕННЯМ, а також сплачувати інші платежі, що він зобов’язаний сплачувати за цим Договором.

 

3.2.Розмір орендної плати за один повний календарний місяць користування всім ПРИМІЩЕННЯМз урахуванням її індексації становить___ (___________) гривень, крім того ПДВ ___ грн., разом до сплати з ПДВ ___ (___________) гривень.

 

 

Вибрати одну із запропонованих редакцій пункту 3.3.

3.3.ОРЕНДАР зобов’язується щомісячно, не пізніше ___ числа місяця, що настає за звітним перераховувати на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ зазначену в цьому Договорі суму орендної плати, яка вказана в п. 3.2. цього Договору.

або

3.3.Орендар зобов’язуєтьсящомісячно, не пізніше ___числа кожного поточного місяця, перераховувати на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ зазначену в цьому Договорі суму орендної плати за поточний місяць, яка вказана в п.3.2. цього Договору.

3.4.Орендна плата за неповний календарний місяць користування ПРИМІЩЕННЯМ розраховується пропорційно кількості днів оренди в такому місяці. Орендна плата нараховується з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі.

3.5.Сума орендної плати, що надійшла до ОРЕНДОДАВЦЯ понад встановлений у п.3.2. цього Договору розмір ( з урахуванням п.3.4.), підлягає поверненню ОРЕНДАРЮ або заліку в рахунок наступних платежів за вибором останнього.

3.6.Розмір орендної плати може переглядатись тільки за згодою Сторін, лише шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору, але не частіше ніж один раз на рік, через рік після підписання цього договору, чи змін до договору, які стосувались змін ціни договору.

3.7.ОРЕНДАР самостійно оплачує телекомунікаційні (зв’язок, Інтернет, тощо) послуги на підставі окремих договорів, які ОРЕНДАР укладає з оператором зв’язку (постачальниками таких послуг).

 

Вибрати одну із запропонованих редакцій пункту 3.8.

3.8.Оплата вартості комунальних та експлуатаційних послуг (водо-,електро, теплопостачання, водовідведення, податків на землю, охорону, та інші) перелік, об’єм та вартість яких узгоджується сторонами у додатку до цього Договору, здійснюється шляхом відшкодування  вартості сплачених ОРЕНДОДАВЦЕМ сум на підставі наданих останнім рахунків та підтверджуючих документів. Вартість будь яких послуг, не зазначених в додатку до договору вважається включеною сторонами до суми орендної плати та додатковій сплаті ( компенсації) не підлягає, якщо інше не визначено угодою між сторонами.

або

3.8.Розмір орендної плати, зазначений в п. 3.2. цього Договору включає в себе вартість комунальних послуг та витрати ОРЕНДОДАВЦЯ на утримання приміщення ( водо-, теплопостачання, водовідведення, та інші), які сплачуються ОРЕНДОДАВЦЕМ самостійно.

3.9.В кінці кожного місяця оренди Сторони підписують відповідний Акт прийому-передачі послуг оренди.

 

4.ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

4.1.ОРЕНДАР зобов’язується забезпечити збереження ПРИМІЩЕННЯ відповідно до умов цього Договору.

4.2.ОРЕНДАР має право на власний розсуд позначати своє місцезнаходження на/в будинку (на фасаді будинку, біля будинку, тощо), в якому знаходиться ПРИМІЩЕННЯ, з належним оформленням дозвільних документів, у разі їх необхідності.

4.3.ОРЕНДАР має право за наявності письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, оформленої листом або окремим додатком до цього Договору, вносити зміни до складу ПРИМІЩЕННЯ, проводити його реконструкцію (перепланування, переобладнання тощо), здійснювати невід’ємні поліпшення ПРИМІЩЕННЯ.

4.4.У випадку, якщо ОРЕНДАР за наявності письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, оформленої листом або окремим додатком до цього Договору, вніс зміни до складу ПРИМІЩЕННЯ, провів його реконструкцію (перепланування, переобладнання тощо), здійснив невід’ємні поліпшення ПРИМІЩЕННЯ та/або прилеглої території, а цей Договір достроково був розірваний чи припинений з причин, що не залежали від ОРЕНДАРЯ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний відшкодувати ОРЕНДАРЮ в повному обсязі здійснені останнім щодо приміщення витрати.

4.5.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується забезпечувати стабільну та безперебійну роботу опалювальної системи, каналізаційного та санітарного обладнання, водопостачання, електроенергії у розмірі____кВт.________________________, інженерних комунікацій. У випадку виникнення аварій в ПРИМІЩЕННІ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ застосовує всіх заходів щодо усунення їх наслідків за власні кошти, якщо не доведе, що аварія сталася з вини ОРЕНДАРЯ.

4.6.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний своєчасно здійснювати капітальний ремонт ПРИМІЩЕННЯ та інженерних комунікацій.

При необхідності проведення капітального ремонту ОРЕНДОДАВЕЦЬ письмово повідомляє ОРЕНДАРЯ про капітальний ремонт не пізніше ніж за 6 (шість) календарних місяців до його початку. При цьому, протягом часу проведення капітального ремонту ОРЕНДАР не проводить орендних та інших платежів, а строк здійснення капітального ремонту не враховується при обчислені строку оренди та цього договору.

 

5.ДОСТУП ДО ПРИМІЩЕННЯ

5.1.ОРЕНДАР має право безперешкодно та цілодобово використовувати ПРИМІЩЕННЯ протягом всього строку дії даного Договору відповідно до його цільового призначення, умов цього Договору та законодавства України.

5.2.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали ОРЕНДАРЮ користуватися ПРИМІЩЕННЯМ на умовах цього Договору. Підрядні організації (компанії), з якими ОРЕНДАР уклав господарські договори на проведення ремонтних робіт в ПРИМІЩЕННІ мають право безперешкодного доступу до ПРИМІЩЕННЯ.

5.3.ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право контролювати наявність та стан використання ПРИМІЩЕННЯ з урахуванням специфіки діяльності ОРЕНДАРЯ. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний письмово повідомити ОРЕНДАРЯ про огляд ПРИМІЩЕННЯ не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати огляду. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право оглядати ПРИМІЩЕННЯ не частіше 1 (одного) разу протягом календарного місяця та лише в робочий час с __-00 ранку до __-00 вечору, в робочі дні, з дотриманням пропускного та охоронного режиму ОРЕНДАРЯ.

5.4.За наявності письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАР має право передавати третім особам належні йому права оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору.

 

6.ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

6.1.Амортизаційні відрахування на ПРИМІЩЕННЯ нараховуються ОРЕНДОДАВЦЕМ та  входять в склад орендної плати  і використовуються ОРЕНДОДАВЦЕМ на власний розсуд.

 

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2.Якщо ОРЕНДОДАВЕЦЬ не передає ОРЕНДАРЕВІ ПРИМІЩЕННЯ на умовах та в строки, визначені у цьому Договорі, ОРЕНДАР має право вимагати від ОРЕНДОДАВЦЯ передачі ПРИМІЩЕННЯ, сплати штрафу у розмірі 100 (Сто) відсотків від орендної плати за перший місяць оренди та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від Договору і вимагати сплати передбаченого даним пунктом штрафу та відшкодування збитків, завданих йому невиконанням цього Договору.

7.3.За несвоєчасне перерахування орендної плати передбаченої статтею 3 цього Договору, ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

7.4.За відмову від підписання Акту приймання –передачі Приміщення, Орендодавець сплачує на користь Орендаря штраф у розмірі 100 відсотків від орендної плати за останній місяць оренди. Крім того, Орендодавець має відшкодувати ОРЕНДАРЮ шкоду, завдану несвоєчасним прийняттям Приміщення. 

 

 

8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили або випадку, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масових безпорядків, війни, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

У такому випадку виконання зобов’язання відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

8.2.Сторона, що не може виконати зобов’язання за договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону.

Обставини форс-мажору  повинні бути  документально підтверджені Стороною, яка на них посилається. Підтвердженням може бути документи, видані Торгово-промисловою палатою України або засвідчені іншим компетентним органом.

8.3.Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого вони є неможливими.

8.4. Сторона, яка не виконала умови п.8.2. цього Договору не розглядається як така, що підпадає під дію обставин форс-мажору та несе відповідальність за невиконання своїх зобов’язань згідно умов цього Договору.

 

9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони зобов’язуються як протягом дії даного Договору, так і по закінченню його строку, зберігати конфіденційність будь-якої комерційної чи ділової інформації та іншої конфіденційної інформації, яка стала відома Сторонам у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору, доки така інформація вже не буде відома громадськості з інших джерел.

 

10.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1.Всі суперечки, що виникають при виконанні даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

10.2.У разі недосягнення згоди, спір вирішується в суді згідно з чинним законодавством України.

 

11.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, нотаріального посвідчення та державної реєстрації ( якщо нотаріальне посвідчення та державна реєстрація є необхідною для договору) і діє  до «___» _______ 20__ року включно.

11.1.2. Обчислення  строку оренди починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі приміщення ОРЕНДАРЮ ( початок строку користування Приміщенням)  і закінчується “___”__________20 __ року включно ( закінчення строку користування приміщенням), або в інший день відповідно до умов цього Договору.            

 (В разі, якщо в орендованому Приміщенні, до початку використання Приміщення, ОРЕНДАРЕМ  планується здійснити ремонтні та облаштувальні роботи, п.11.1.2. доповнити пунктом наступного змісту:

 На період проведення  ОРЕНДАРЕМ ремонтних та облаштувальних робіт,     з “____”_______ до “____”__________, сплата орендної плати  ОРЕНДАРЕМ   не здійснюється).

 

11.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом строку його дії, а якщо їх не буде виконано в зазначений строк, то й після його закінчення – до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

11.3.У разі припинення цього Договору, ОРЕНДАР має право залишити за собою проведені ним поліпшення ПРИМІЩЕННЯ, якщо вони можуть бути відокремлені від ПРИМІЩЕННЯ без заподіяння йому шкоди.

Здійснені ОРЕНДАРЕМ поліпшення ПРИМІЩЕННЯ, що не можуть бути відокремлені від ПРИМІЩЕННЯ без заподіяння йому шкоди, залишаються у власності ОРЕНДОДАВЦЯ. У випадках передбачених цим Договором вартість невід’ємних поліпшень, які були проведені ОРЕНДАРЕМ підлягають відшкодуванню ОРЕНДОДАВЦЕМ.

11.4.Реорганізація ОРЕНДОДАВЦЯ чи ОРЕНДАРЯ, або перехід права власності на ПРИМІЩЕННЯ до третіх осіб не визнаватимуться підставами для зміни умов або припинення дії цього Договору і він буде чинним для нового власника (власників) ПРИМІЩЕННЯ (його правонаступників) або правонаступників Сторін.ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний зазначити в угоді про перехід права власності на ПРИМІЩЕННЯпро наявність прав ОРЕНДАРЯ на ПРИМІЩЕННЯза цим Договором, а також передбачити в угоді про перехід права власності на ПРИМІЩЕННЯзобов’язання нового власника в триденний строк з моменту укладення такої угоди повідомити про це ОРЕНДАРЯ та направити йому у письмовій формі свої поштові реквізити та банківські реквізити для перерахування орендної плати та інших платежів, передбачених цим Договором. ОРЕНДАР, на свій розсуд, може домовитися з новим власником про переоформлення цього Договору на тих самих умовах.

11.5.ОРЕНДАР має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення ОРЕНДОДАВЦЮ письмового повідомлення про розірвання Договору без застосування жодних штрафних санкцій щодо ОРЕНДАРЯ. При цьому даний Договір вважається розірваним через ___ ( ____ календарних днів після отримання ОРЕНДОДАВЦЕМ даного повідомлення, якщо інше не вказане в такому повідомленні.

11.6. ОРЕНДОДАВЕЦЬ  має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір шляхом направлення ОРЕНДАРЮ письмового повідомлення про розірвання Договору із обов’язковим відшкодуванням вартості невід’ємних поліпшень орендованих приміщень, які були проведені ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщені. При цьому даний Договір вважається розірваним через _____(___________ ) календарних днів після отримання ОРЕНДОДАВЦЕМ даного повідомлення, та у разі повного відшкодуванням вартості невід’ємних поліпшень орендованих приміщень, які були проведені ОРЕНДАРЕМу орендованому приміщені. У разі невідшкодування вартості невід’ємних поліпшень орендованих приміщень, договір не вважається розірваним, та діє до повного його виконання.

Рекомендації стосовно п.11.5, та п.11.6. При укладанні договору потрібно зауважувати  строки дострокового розірвання оренди, які дозволять дирекції у разі необхідності розірвати договір без фінансових втрат, та у разі дострокового розірвання Орендарем дозволить банку переміститись у нове приміщення.

 

11.7.Цей Договір припиняє свою дію внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;;
 • достроково, за погодженням Сторін цього Договору;
 • виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань;
 • у інших випадках передбачених Договором або законом.

 

12.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються предмету цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.2.ОРЕНДАР має переважне у порівнянні з іншими особами право на придбання ПРИМІЩЕННЯ у разі його продажу ОРЕНДОДАВЦЕМ.

12.3.ОРЕНДОДАВЕЦЬ свідчить, що всі ризики, пов’язані з істотною зміною обставин, з яких він виходив при укладанні цього Договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ приймає на себе, і такі зміни обставин не є підставою для зміни або розірвання цього Договору, а також невиконання ОРЕНДОДАВЦЕМ зобов’язань за цим Договором.

12.4.Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються в письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору і набирають чинність після їх підписання Сторонами та нотаріального посвідчення.

12.5.ОРЕНДАР має переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на продовження строку дії цього Договору або на укладання договору оренди ПРИМІЩЕННЯ на новий строк.

12.6.Витрати, що пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією цього Договору сторони сплачують в рівних частинах. Витрати, що будуть пов’язані із внесенням до цього Договору змін та доповнень, сплачує Сторона, що буде ініціатором таких змін чи доповнень.

12.7. На відносини Сторін за цим Договором дія Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 2269-ХІІ від 10.04.1992 року (із змінами і доповненнями) не поширюється.

12.8.У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.9.ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим Договором є платником ________________________.

12.10.ОРЕНДАР за цим Договором є платником податку на прибуток на загальних умовах, відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

12.11.Кожна із Сторін цього Договору стверджує, що особи, які його підписують мають всі передбачені законодавством та їх установчими документами повноваження на здійснення представництва від імені Сторони та мають право на підписання цього Договору.

12.12.Страхування орендованого приміщення є обов’язковим, та здійснюється ОРЕНДАРЕМ чи ОРЕНДОДАВЦЕМ, за згодою сторін.

12.13.На час повернення приміщення ОРЕДОДАВЦЮ від ОРЕНДАРЯ не потребується отримання узаконення перепланування приміщення чи приведення приміщення у первісний вигляд.

12.14.Кожна із Сторін цього Договору зобов’язана повідомити іншу Сторону про зміну реквізитів, що зазначені в розділі 13 цього Договору на протязі 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх зміни. Сторона, яка не виконали вимоги цього пункту приймає на себе всі ризики, що виникнуть у зв’язку із таким неповідомленням.

12.15.Цей Договір складено українською мовою, у 3 (трьох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони, а третій примірник зберігається в справах нотаріуса, що здійснив посвідчення та державну реєстрацію цього Договору.

 

13.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

Найменування Сторін:

 

Відкрите акціонерне товариство «……………………»

Місцезнаходження Сторін:

 

01011, м. Київ, вул. ……………….

Банківські реквізити Сторін:

 

…………………………………………..

Підписи Сторін:

Зазначити посаду підписанта

(М.П.)

___________ /___П.І.Б.___/

Зазначити посаду підписанта

(М.П.)

___________ /___П.І.Б.___/

Зазначити посаду підписанта

 

___________ /___П.І.Б.___/

 

 

 

Автор договору  АФ «Аудиторська фірма «Главбух-аудит»

www.glavbuh-audit.com ( 044) 451-4491 

 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
 • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8