договор конфиденциальности

 

 

 

ДОГОВІР № ____________

 

ПРО ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

м. Київ                                                                                             __________________

 

        Товариство з обмеженною відповідальністю “……………(іменоване в подальшому – “Контрагент”), ”), що є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі Директора ………….., який діє на підставіСтатуту та довіреності, з однієї сторони, та  Відкрите акціонерне товариство «…………Банк» (іменоване в подальшому –“Банк”), що є платником податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», в особі Директора ……………………………., який діє на підставі довіреності -----, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мельник,  які надалі разом іменуються „Сторони”, а окремо “Сторона”, з метою забезпечення взаємного захисту конфіденційної інформації, уклали між собою цей Договір про наступне:   

 

1. Визначення конфіденційної інформації

 

1.1. Конфіденційна інформація – це інформація, яку одна Сторона отримує від іншої Сторони, під час проведення переговорів, виконання дій щодо встановлення договірних відносин та виконання укладених договорів, а саме: інформація, що міститься в правоустановчих документах, анкетах, заявах, договорах, програмах, тарифах тощо; фінансова, статистична та управлінська звітність та інші документи, що містять інформацію комерційного, фінансового, технічного, проектувального, управлінського, юридичного характеру в письмовій та електронній формі; договірна документація, інформація про товари, роботи, послуги, що є предметом договірних відносин, умови їх поставки і оплати та інші умови укладених договорів і порядку їх виконання.

 

1.2. Зобов’язання щодо дотримання правового режиму конфіденційної інформації  відповідно до цього Договору не поширюються на інформацію:

1.2.1. яка в момент її надання однією із Сторін є публічною (загальновідомою для необмеженого кола осіб);

1.2.2. яка після її надання однією із Сторін стає публічною з іншої причини, ніж порушення зобовўязань, викладених у цьому Договорі;

1.2.3. яка на законних підставах була власністю однією із Сторін до того, як вона була надана іншою Стороною;

1.2.4. яка отримується однією Стороною про іншу Сторону від третьої сторони, що на законній підставі уповноважена її надавати за умови, що Сторона, яка отримує таку інформацію, не повўязана зобовўязанням стосовно збереження конфіденційності відповідної інформації із джерелом її походження;

1.2.5. яку одна Сторона відповідно до Закону має надати про іншу Сторону на вимогу будь-якого суду відповідної юрисдикції або будь-якого державного органу, уповноваженого відповідно до закону вимагати надання відповідної інформації;

1.2.6. яка дозволена до поширення згідно з письмовим дозволом (згодою) Сторони - власника інформації;

1.2.7. яка стала відомою одній із Сторін про іншу Сторону до моменту укладення цього Договору з інших джерел;

1.2.8. яка є або стає загально відомою в результаті помилковості, недбалості або навмисних дій Сторони – власника інформації;

1.2.9. яка згідно чинного законодавства не може вважатися конфіденційною.

 

2. Предмет Договору

2.1. Предметом Договору є взаємні права та обов’язки Сторін щодо передачі, зберігання, використання, захисту та порядку розголошення конфіденційної інформації Сторін,  яка надається (повідомляється) Сторонами одна одній з метою встановлення договірних відносин, укладення та виконання договорів.

2.2. Цей Договір визначає єдині вимоги до захисту конфіденційної інформації і поширює свою дію на всі підписані між Сторонами договори протягом строку дії цього Договору.

2.3. Сторони зобов’язані виконувати свої обов’язки щодо захисту конфіденційної інформації, що передбачені цим Договором, протягом не менш 3 (трьох)  років з дати її отримання від  іншої Сторони.

 

3. Зобов’язання щодо охорони конфіденційності інформації

3.1. Кожна Сторона зобов’язується дотримуватись вимог щодо зберігання, захисту та порядку розголошення конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, відповідно до умов, визначених у цьому Договорі.

 

3.2. Кожна Сторона погоджуються з тим, що по відношенню до отриманої нею конфіденційної інформації повинні застосовуватись умови конфіденційності, і така конфіденційна інформація не підлягає продажу, обміну, публікації чи будь-якому іншому розголошенню будь-яким способом, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та законодавством України.

3.3. Кожна Сторона зобов’язана вжити всіх заходів для забезпечення недопущення несанкціонованого використання чи розголошення конфіденційної інформації третім особам. Сторони мають право розголошувати або передавати конфіденційну інформацію третім особам лише після отримання на це письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених п. 1.2. та п. 4 цього Договору.

3.4. Кожна Сторона зобов’язана застосовувати не менше заходів щодо захисту отриманої від іншої Сторони конфіденційної інформації, ніж вона застосовує по відношенню до власної конфіденційної інформації. Сторони забезпечують зберігання, використання та захист конфіденційної інформації шляхом підшивання у спеціальному файлі (файлах) отриманих від Сторони оригіналів та копій паперових носіїв конфіденційної інформації (факси, листи та інша паперова кореспонденція), в тому числі роздрукованих з електронних носіїв. Ці файли зберігаються у відповідності до внутрішніх правил Сторін окремо від будь-якої іншої інформації. Для забезпечення нерозголошення конфіденційної інформації Сторони застосовують інші засоби, що передбачені їх внутрішніми процедурами та практикою.

3.5. Сторони зобов’язані вживати заходи щодо обмеження кола осіб, які матимуть доступ до конфіденційної інформації, отриманої від іншої Сторони, виключно працівниками, в службові обов’язки яких входить виконання укладених Сторонами договорів.

3.6. Сторони зобов’язані забезпечувати здійснення контролю за дотриманням своїми працівниками правил зберігання, використання, захисту та порядку розголошення конфіденційної інформації.

3.7. Сторони зобов’язані використовувати отриману від іншої Сторони конфіденційну інформацію лише з тією метою, з якою вона була передана.

 

4. Особливі умови

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за розкриття конфіденційної інформації, якщо таке розкриття було здійснено відповідно до умов цього Договору або на вимогу осіб та/або органів, які мають право вимагати розкриття конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства України. Розкриття конфіденційної інформації має бути здійснено виключно в межах належним чином оформлених письмових запитів та/або нормативних актів, на підставі яких відбувається розкриття.

4.2. Банк має право надати доступ до конфіденційної інформації про Контрагента своїм повўязаним особам та зовнішнім консультантам (зокрема, аудиторам, зовнішнім юридичним радникам, оцінщикам тощо) в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення ведення звичайної банківської діяльності. При цьому Банк зобов’язаний вжити заходи для забезпечення виконання зазначеними особами вимог щодо нерозголошення конфіденційної інформації шляхом отримання письмових зобов’язань про нерозголошення.

 

4.3. Конфіденційна інформація, що підлягає розкриттю у випадках, передбачених п.п. 4.1.-4.4. Договору, розкривається (передається) в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона надається.

 

5. Порушення правил охорони конфіденційної інформації

 

5.1. Якщо створюються передумови для несанкціонованого розголошення (розкриття) конфіденційної інформації, або був встановлений такий факт розголошення (розкриття), відповідна Сторона повинна письмово протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту встановлення факту розголошення (розкриття), повідомити про це іншу Сторону.

5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором відповідна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні збитки, спричинені таким невиконанням або неналежним виконанням. При цьому розмір відшкодування визначається в судовому порядку.

 

6. Порядок вирішення спорів

6. 1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір буде вирішуватися у відповідному  суді згідно з чинним законодавством України.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов‘язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили. Належним доказом дії обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової палати чи інших компетентних установ.    

7.2. До обставин непереборної сили відносяться всі обставини, які виникли після підписання цього Договору, не могли бути передбачені і які знаходяться поза контролем Сторін. До них відносяться стихійні лиха, війни, військові дії, пожежі, терористичні акти, нормативні акти органів законодавчої та/або виконавчої влади, направлені на заборону певних дій та такі, що роблять неможливим виконання Договору.

7.3. В разі виникнення обставин непереборної сили, потерпіла Сторона повинна протягом 3-х робочих днів з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону.

 

8. Інші умови

 

8.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вчиняються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

8.2. Сторони не вправі передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам.

8.3. У разі припинення будь-якої Сторони шляхом реорганізації, права та обов’язки за Договором переходять до відповідного правонаступника.

8.4. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним або втратить свою силу, то це не вплине на дійсність інших положень Договору.

8.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів. Сторони будуть письмово повідомляти одна одну про зміну своєї юридичної адреси, номерів телефонів в 5-денний термін з дати внесення відповідних змін, а у разі неповідомлення Сторона, що порушила такий обов’язок несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

8.6. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє без обмеження строку. При цьому зобов’язання Сторін щодо збереження конфіденційної інформації є чинними протягом трьох років з моменту її отримання від іншої Сторони, якщо інше не випливає з цього Договору та чинного законодавства України.

8.7. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори, листування, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

8.9. Цей  Договір укладено у двох примірниках українською мовою по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

 

 

 

9. Реквізити та підписи Сторін

 

 

Банк

 

 

 

Контрагент

 

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8