ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам

 

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР

продажу майна державних підприємств, установ, організацій юридичним особам

 

 ________________________________                                                 “__”________19__р.

         (місце укладання договору)

 

__________________________________________________________________________

(назва організації) названа у подальшому "Продавець", в особі _____________________

                                                                                                             (п,і, п б, посада)

 що діє на підставі статуту, з однієї сторони,  і _____________________________________________________________________________

(назва організації)

названа у подальшому "Покупець" в особі ______________________________________

                                                     (п, і, п б, посада)

що діє на підставі статуту,з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

1. Продавець продає, а покупець купує таке майно:

Назва                                                        Кількість                                 Вартість

1.________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Разом продається зазначене майно на загальну суму _____________________________ ___________________________карбованців.

(сума літерами)

2.Пропонований розрахунок вартості майна, що продаєть­ся, є невід'ємною частиною цього договору.

3. Оплата вартості майна виконується у 10-денний термін з моменту підписання цього договору безготівковим порядком переказом цієї су ми вартості майна на розрахунковий рахунок Продавця (при продажу майна на виплат перерахування не­обхідних сум виконується щоквартально рівними частинами не пізнше 10-го числа другого місяця наступного кварталу).

4. За прострочку платежів на термін більше місяця Поку­пець сплачує Продавцеві штраф у розмірі ________ відсотків від вартості купованого майна за кожний день прострочки.

5. Фактичне передання майна, що продається, виконується у 10-денний термін з моменту підписання цього договору.

6. У випадку ухилення Продавця від фактичного передання проданого майна він сплачує Покупцеві штраф у розмірі ___ відсотків від вартості майна за кожний день прострочки.

7. Зміна умов договору, його розірвання і припинення мож­ливі лише за згодою сторін.

На вимогу однієї з сторін договір може бути змінено або розірвано з ухвали Держарбітражу у випадках порушення іншою стороною умов договору.

8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором, його зміну або розірвання в односторонньому порядку сторони відшкодовують заподіяні збитки, у тому чис­лі і упущений зиск (крім передбачених цим договором штраф­них санкцій), відповідно до діючого законодавства.

9. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються діючим законодавством.

10. Суперечки, що випливають з цього договору, розгляда­ються органами Держарбітражу.

11. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання.

12. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

13. Юридичні адреси сторін:

Продавець: ________________________________________________________________ Покупець:__________________________________________________________________

 

Продавець ______________                            Покупець _____________

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8